RESORT LAGUNA LANG CO 2400m3/day

XỬ LÝ NƯỚC THẢI _ LAGUNA LĂNG CÔ _ 2400m3/ngày  
Chủ Đầu Tư : Laguna Lăng Cô
Địa điểm dự án : Thừa Thiên Huế
Công suất Q = 2400 m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng : Công nghệ Màng MBR KOCH
Nguồn gốc nước thải : Nước thải sinh hoạt.
Năm thực hiện : 2012